Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Begrippen

1.1 Algemene voorwaarden: deze door Yoga met Michelle gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Yoga met Michelle, www.yogametmichelle.nl zijn hier te downloaden.

1.2 Deelnemer: degene die een door Yoga met Michelle georganiseerde yoga les volgt c.q. wenst te volgen bij Yoga met Michelle.

1.3 Yoga met Michelle is geregistreerd onder het handelsnummer:

1.4 Losse les: een éénmalige door de deelnemer te betalen en te volgen les bij Yoga met Michelle.

1.5 Website: de website van Yoga met Michelle, www.yogametmichelle.nl

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle losse lessen, diensten bij Yoga met Michelle. Door deelname aan een losse les of dienst verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.2 Yoga met Michelle kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. De Nieuwe Yogaschool zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Losse lessen

3.1 Yoga met Michelle biedt op dit moment enkel losse lessen aan. Via de website www.yogametmichelle.nl kan een les gereserveerd worden. Na goedkeuring van Yoga met Michelle ontvangt u een bevestiging in uw mail.

4. Betaling, prijswijziging en zichttermijn

4.1 Een losse les moet voorafgaand aan de les betaald worden. Betaling kan geschieden via betalingsverzoek of factuur.

4.2 De deelnemer heeft veertien, 14, dagen om het bedrag voor de losse les te voldoen.

4.3 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, kan de deelnemer niet meer online reserveren ex artikel 5 van de algemene voorwaarden.

4.4 De geldende prijzen voor losse lessen staan altijd op de website. Yoga met Michelle behoudt zich het recht voor de prijzen van losse lessen en diensten te wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door Yoga met Michelle op de website en/of op sociale media en/of via mail.

5. Online reserveren

5.1 Alle lessen kunnen vanaf een maand van te voren tot een uur van te voren online worden gereserveerd via: https://www.yogametmichelle.nl/index.php/yin-yoga-les-reserveren-wormerveer/

5.2 Je kunt alleen online reserveren, dus niet via sociale media, whatsapp of mail contact

5.3 Vragen over over online reserveringen mogen uiteraard wel gesteld worden via sociale media, whatsapp of mail contact.

5.4 Je reservering is geldig totdat de les begint. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en starten we de les.

5.5 Een reservering kun je tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Dit kun je doen via de bevestigingsmail die je hebt ontvangen na het maken van de reservering óf door in te loggen met je account op www.yogametmichelle.nl

5.6 Annuleer je de les binnen 24 uur, dan heb je alsnog een betalingsverplichting voor de les.

6. Les rooster

6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Yoga met Michelle behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf vermeld op sociale media en/of per e-mail.

6.2 Yoga met Michelle behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt vooralsnog wel restitutie van de betaling van de losse les plaats.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Yoga met Michelle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessure, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan diensten bij, of verzorgd door, Yoga met Michelle

7.2 Yoga met Michelle werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of dienst. Door deelname aan een les of dienst bij, of verzorgd door, Yoga met Michelle, aanvaardt de deelnemer dit risico op blessure en/of letsel. Yoga met Michelle adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen.

7.3 Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

7.4 Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.

7.5 Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.

7.6 Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

7.7 Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.

7.8 Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

7.9 Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

7.10 Voer tijdens de menstruatie (mogelijke) geen omgekeerde houdingen uit.

8. Persoonsgegevens

8.1 Yoga met Michelle verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het bijhouden van har bestand en voor de administratie. Yoga met Michelle gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

8.2 Yoga met Michelle gebruikt de in artikel 8.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yoga met Michelle en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijsstel op het ontvangen van communicatie van Yoga met Michelle kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: connect@yogametmichelle.nl. De deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yoga met Michelle gebruik kan worden gemaakt.

8.3 Yoga met Michelle geeft persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

9.Toepasselijk recht en geschillen beslechting

9.1 Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Eventuele geschillen verband houdende met de algemene voorwaarde, een losse les dan wel het afnemen van een dienst van of bij Yoga met Michelle zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij een bevoegde rechtbank.

Downloadbare link Algemene voorwaarden

 

Delen is lief